Hướng dẫn cày đồng trong game

23/11/22

  • 1. Bạch Hổ Đường: Vượt ải thành công 1 ải nhận 1000 Đồng/1 ải

  • 2. Tiêu Dao Cốc: Vượt ải thành công 1 ải nhận 1000 Đồng/1 ải

  • 3. Nhiệm Vụ Dã Tẩu: Hoàn thành 1 nhiệm vụ nhận 1500 đồng/1 nhiệm vụ

  • 4. Tống Kim: Giết người tống kim ngẫu nhiên nhận 50-150 đồng/1 người

  • 5. Săn BOSS Hoàng Kim: BOSS 55/ 1 vạn Đồng, BOSS 75/ 2 vạn Đồng, BOSS 95/ 5 vạn Đồng,

  • Đang cập nhật thêm...